និយាយទៅកាន់ស្ត្រី | សប្បាយរីករាយទិវានៃក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់

Many males are left speechless after they meet a stunning girl. When you anticipate to keep a friendship or need to ask for an appointment , beginning a dialog will be hectic. ទោះជាយ៉ាងណា, if you know the way to get her consideration and make her really feel particular, your first date might be nearer than you assume. Maintain studying this text to learn the way to speak to a girl.

Half 01

Begin a dialog

Get your consideration along with your eye contact. Give him a fast look, watch for him to discover, smile at him together with his eyes after which look away. When you take a look at her once more and their eyes meet, she is enthusiastic about speaking to you. When you keep away from eye contact with you, you’re in all probability not or too busy or distracted to discover your presence.

 • In case you are speaking to one other man, surrender, until you’re feeling too enthusiastic about her.
 • In case you are with a group of girls, then you could have extra prospects if you’re going to speak along with your group of pals.

Get shut sufficient to speak to him. In case you are studying, search for books close to her. In case you are in a bar, order a drink along with her. Discover any excuse to strategy her. ទោះជាយ៉ាងណា, in some conditions, it may be troublesome (for instance, if they’re inside a cafeteria and he or she is concentrating on her laptop computer or if she is speaking to a friend). If that’s the case, it’s in all probability greatest not to interrupt it until you discover it intrigued by your presence (for instance, when you can’t cease seeing it).

 • Don’t wait too lengthy to speak to him. If she appears to be like at you and approaches you, let her know that you’re a particular person to take arms, smile and stroll in direction of her.

Begin a dialog Maintain it informal, as when you already knew one another, however not too informal as a result of you’ll scare her. You can begin with a easy remark and finish with an open query: “What a nice day, right ?!” or “This site is super full, right?». What you say will not be necessary nor do you want a solution to your query, you’re solely inviting her to begin a dialog with you. When you reply in a great way, proceed with the dialog. If she doesn’t reply to you, she appears anxious or disinterested, she in all probability will not be . Subsequently, attempt to begin a dialog with one other particular person.

 • Don’t worry about saying one thing excellent originally. Simply begin the dialog and shock it later. Don’t select to say one thing that doesn’t sound to you.

Friendship Valentines Day Cards For Classmates

Simple Valentines Day Cards For Sister In Law Father & Son Valentines Day Cards

Maintain a pure dialog. Don’t go for a “structured conversation”, routines to “attract someone” or one thing comparable. One of the best ways to join with somebody is to converse along with your coronary heart and stay the second to the fullest. What you say will not be as necessary as the way in which you say it. Socializing is about exchanging power, not about wanting like a lexicographer. When unsure, simply say “Hello.”

 • When you attempt too arduous to look attention-grabbing, it appears as when you’ve got rehearsed. You’ll be extra stunned when you converse along with your coronary heart or say one thing sudden as an alternative of sounding like you could have rehearsed your dialog.

Make a praise. Since you could have simply met, you shouldn’t say issues like: “You have the most beautiful eyes in the world” or “You have super sexy legs”. When you do, you’ll scare her. ជាការជំនួស, give her a praise, praising her shirt, an uncommon jewel she is carrying and even her laughter. You too can inform him that his hair appears to be like good, however nothing extra private or proof your curiosity. Say one thing that you just actually need to say and make her really feel appreciated.

 • It’s sufficient to make a praise to him in his first dialog. You do not need to make him really feel that you just attempt too arduous.

Use your surroundings in your favor. If issues are a bit unusual originally, you’ll be able to go searching to information you. In case you are in a bar, simply say one thing like, “Are you coming often?” or “Have you tried such a drink?” If there’s a poster asserting a live performance, you’ll be able to ask if he likes that band. When you put on a hood from a particular college, you’ll be able to ask what college it’s as a result of you could have a member of the family who went to the identical college.

 • You shouldn’t look an excessive amount of round you or you’ll really feel ignored, however when you really feel nervous since you have no idea what else to say, wanting round will be very useful.

Talk about unimportant issues . Speaking about insignificant issues are necessary; due to this fact, don’t omit it. It may possibly make it easier to change the topic to necessary issues and you may go from “How are you?” a “What do you think about life?” Subsequently, begin by speaking about what you probably did over the weekend, the climate, your mates, your work or something that retains you . Maintain the dialog going and see if you may make her giggle. Don’t worry an excessive amount of to know when you’re bored, simply retains the dialog going.

 • Make her really feel snug speaking about unimportant issues and can quickly be keen to open up a little extra with you.

Half 02

Maintain her

Inform him a little about your self. In the event that they do properly speaking about unimportant issues, inform them some issues about you, equivalent to what you’re employed on or what you consider a program that you just simply noticed. After all, at a sure level within the dialog, you’ll be able to introduce your self and, with some good luck, uncover your identify. The important thing to sharing info is to open up little by little. Take turns speaking and each time I let you know one thing about her, inform her one thing extra about you.

 • ឧទាហរណ៍, if he tells you that he’s taking summer season programs, you’ll be able to inform him that you’re additionally doing the identical and you may inform him what your favourite programs are. This invitations you to let you know one thing extra about her and thus enhance the belief between them.
 • You do not need to inform too many issues about your self in a short time and you can not anticipate him to do the identical.

Give your full consideration. Snicker at their jokes, hear to their tales and don’t get distracted by what goes on round them. It’s extra necessary to appear enthusiastic about your dialog than to appear attention-grabbing. លើសពីនេះទៀត, monopolize the dialog. It’s extra necessary to be good at listening than to fake to be attention-grabbing.

 • Maintain your cellphone away (till you ask to your quantity). This isn’t the time to speak to your mates until you need to make them really feel that you’re not .
សប្បាយរីករាយទិវានៃក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ 2017
រ៉ូមែនទិច-សម្រង់មកពីប្រពន្ធទៅប្តី-02

hindi-sms-7a

Ask questions. If you need her to really feel snug speaking to you, then you could present her that you just care as a particular person as an alternative of constructing her really feel like one other particular person. You’ll be able to ask him some questions, with out being too private. You’ll be able to ask about his life, his concepts or some common matters equivalent to his favourite crew or what he likes to do in his free time. Listed here are some solutions:

 • His household
 • Your pets
 • Your favourite films, books or albums
 • His pals
 • His hobbies
 • His work

Ask to your opinion Make her really feel like a worthwhile and clever particular person. លើសពីនេះទៀត, make him really feel that you just actually care about what he thinks whether or not or not he accepts an appointment with you. You’ll be able to tease him and ask him what he thinks of your new minimize or outfit. You too can get extra critical and ask about a film in premiere, about your favourite music or your opinion on a native subject.

 • Simply bear in mind not to select a subject that’s too political or delicate. When you do, it’s possible you’ll end up in the course of a political or spiritual conflict while you simply need to flirt. Suppose twice earlier than asking one thing that may annoy or frighten you.

Discover one thing they’ve in frequent. Though opposites entice, in the event that they uncover they’ve one thing in frequent, they in all probability have a good dialog. You shouldn’t scare her with questions on her 5 hundred favourite issues to know if they’ve something in frequent, however preserve delicate and see if she mentions one thing that they’ve in frequent and check out to choose it up on the proper time. You’ll be able to discuss your favourite crew, your profession, your travels or one thing you’ll be able to discuss for hours.

 • If you ask a query, preserve the query open. Don’t say one thing like “Do you like the Lakers as much as I do?” As an alternative, say one thing like “What is your favorite team?” to discover a subject to discuss, even when you don’t just like the Lakers.
 • Concentrate. Perhaps I point out you could have studied in Spain after which you’ll be able to say one thing like “A while ago you mentioned having studied in Spain. I lived in Barcelona for a year. Where you lived

boy-1606222_960_720

សប្បាយរីករាយទិវានៃក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ 2017

1

Print it along with your maturity. Bear in mind: this text is about how to speak to a girl, not a woman. You will need to present him that you’re impartial, clever and you are feeling snug with your self. Don’t complain about your work, don’t get drunk, don’t converse ailing of those that each can know or behave like a teenager. You’ll be able to proceed to really feel humorous and considerably clumsy, however make it clear that you’re a man who is aware of what he desires and never simply a little one.

Let her speak. In all probability, you’re so busy attempting to impress her and exhibiting her your greatest traits that you don’t let her speak a lot. Normally, attempt to have a dialog at 50 និង 50 or 60 និង 40 if one of many two is extra talkative. In case your speech within the dialog is between 80% និង 90%, there’s a good probability you’ll not get pleasure from your dialog, until you’re “really” entertaining or are saying essentially the most superb issues on the earth. Subsequently, you have to be attentive. Be aware of how a lot you speak, don’t interrupt and don’t be afraid to be quiet for a minute to collect concepts.

 • If you need to make them really feel linked, then it is best to allow them to have their say, even whether it is a bit annoying.

Flirt along with her . Sure, flirting is a part of maintaining her . You will need to not exaggerate. Simply give him a little smile and tease him a little (so long as you realize he is not going to take it with no consideration). Present him that you don’t take your self so severely and you may put up together with his jokes. Be cheerful. Lean a little in direction of her and see the place her dialog goes. You too can pat her on the shoulder if she feels snug. In the event that they flirt, it have to be from either side. Subsequently, if you don’t, you’ll comprehend it in a short time.

Half 03

Act

Be sure you’re . Though you’ll not know if she likes you till you attempt, you’ll be able to learn her indicators to see how she feels earlier than attempting to get nearer to her. If she sees you within the eye, laughs a lot and doesn’t search for her pals to save her or go away while you get shut, then she could also be . When you reply your questions with a easy “yes” or “no” and look uncomfortable or dissatisfied, then you’re in all probability too type to ask you to stroll away.

 • Learn your physique language Does your physique lean in direction of you or transfer away? If it leans towards you, then it’s a signal that you really want to get nearer.
 • Bear in mind: each girl is totally different. You in all probability like her however she could be very shy and also you learn her indicators incorrectly due to it.

Have bodily contact. That is a means to present your romantic intentions. If you don’t make clear from the start that you’ve got romantic intentions, you then danger being seen as a friend. It’s not troublesome to contact somebody whereas being respectful. If you need to go someplace, prolong your arm so you’ll be able to put your arm round or put your hand in your again or waist when you’re within the route of the door (or hall) when you say “after you”.

 • In any other case, be courageous and put your fingers on yours for a second. In case you are , you in all probability look a bit stunned, however be receptive. If it isn’t, then will probably be uncomfortable and go away.

Make an appointment. For most individuals, that is the toughest half as a result of you’ll allow them to know your intentions and in doing so that you danger being rejected. Be courageous. Inform him you’d like to see her once more and ask for her cellphone quantity. When you really feel secure, make an appointment. In case you are not , don’t insist. There are extra girls with whom you’ll be able to speak.

 • Don’t press while you ask. Simply say one thing like, “I had a great time talking to you and I’d like to eat or drink something another day, could you give me your number?” You do not want to use the phrase “date” or say “I really like you” or say one thing too apparent.

រីករាយ​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​សេចក្តី​ស្រលាញ់

kissing-1149918_960_720

couple-kissing-1779066_960_720-2

Suggestions

 • Learn their physique language whereas they speak. If she appears to be like at you or leans towards you, it means she is . In case you are stressed or quiet, you might not be or shy.
 • Apply your expertise to hear to others actively. One a part of being good at listening to others is letting them know that you’re actually doing it. Make eye contact, transfer your head, say “yes”, “I see”, “interesting” or one thing comparable that exhibits you that you’re listening and that you’re not fascinated by what else you’re going to say later.
 • Find out about girls. Do you’re feeling that you just perceive them? Or are they like an extraterrestrial species to you? Spend time with girls. Learn books that give you some data concerning the distinction between men and women. Acquire some perspective on the problems which might be most problematic for them. The extra you realize them, the extra snug you’ll really feel speaking to them.
 • Ask questions. Most individuals love to discuss themselves. Begin by asking open questions (not questions in which you’ll be able to reply sure or no). Some issues you’ll be able to ask: “What courses are you taking this year?” or “Have you seen this movie? What did you think

ការព្រមាន

 • Don’t let the dialog fall into oblivion. Maintain it brief and nice. Even when the dialog is sweet, it is best to go away one thing for the subsequent time you see one another. As well as, it’s simpler to “make an appointment” whereas the dialog goes properly as an alternative of when you could have died.
 • Don’t waste your time with a impolite girl or exhibiting disinterest. Not solely girls have requirements. Talk to a pleasant and educated girl. Even if you’re not enthusiastic about your self romantically, there are various methods in which you’ll be able to let her know. He doesn’t want to deal with you want a nuisance. In different phrases, there isn’t a purpose for you to deal with you badly. When you look the opposite means, you barely reply and act rudely, don’t wait till you discover an excuse to go away. Say one thing like “It seems you do not want to talk” or make up an excuse to go away. There isn’t any purpose to waste time with somebody who will not be enthusiastic about you. Simply the very fact of getting tried to speak to a full stranger will increase your confidence.
 • Put apart any emotional want you could have. The emotional wants are predecessors of the obsession and the obsession is one thing chilling. Folks with these wants are unbalanced and unstable as a result of their happiness relies upon an excessive amount of on another person. When you undertaking that picture, it’s higher to relax, be affected person and look at your self.
 • Don’t discuss something private originally of the dialog. Talk concerning the surroundings, a program that you just simply noticed or the rest, however don’t speak an excessive amount of about your self or ask private questions.
 • Sustaining eye contact for a very long time is one thing that individuals like. You are able to do it if the particular person you’re speaking to proves to have romantic intentions, however it may be very dangerous as a result of it’s possible you’ll be mistaken. Look her within the eye whereas they speak, but in addition be sure to look the opposite means from time to time and present curiosity in different issues. Don’t preserve seeing a a part of your physique (chest, fingers, footwear, and so forth.) even when it catches your consideration. You do not need to make her really feel as if she have been beneath the lens of a microscope.
 • Attempt as a lot as potential to do it solely when she is alone. In case you are accompanied by one other girl (s) you may as well begin a dialog with them. ឥឡូវ​នេះ, if you’re accompanied by one other man it’s higher to be prudent , since there’s a chance that it’s your companion (មិត្តប្រុស / ប្តី) and doubtless jealous.

valentine day whatsapp dp for girls valentine day whatsapp dp happy teddy day ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ WhatsApp បេះដូង DP ជាមួយ ribbion


រីករាយ​ថ្ងៃបុណ្យ​នៃ​សេចក្តី​ស្រលាញ់ 2018 សម្រង់

បន្ទាន់សម័យ: ខែកុម្ភៈ 6, 2018 — 9:39 ល្ងាច

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *

ទិវា​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ © 2018 ស្បែកព្រំដែន